Bibliogrāfija

Bibliogrāfija par cietokšņiem

Pritvitz, von Moritz. Beiträge zur angewandten Befestigungkunst erläutert durch Beispiele aus den Neuern Preußischen Befestigungen, auf 100 Tafeln. Aus Befehl Sr. Excellenz, des Königlichen Generals der Infanterie, Chef des Ingenierurcorps, General-Inspekteurs der Festungen, Ritters des großen schwarzen Adler- und vieler anderen höchsten Orden, Herrn von Rauch, zum ausschließlichen Gebrauche des Ingenieurcorps bearbeiter. Posen 1836. 297 S.

Губайдуллин А.М. Фортификационный словарь. Казань: Институт истории АН РТ, 2003. – 104 с. Ручной словарь для инженеров, заключающих в себе все части фортификации и иных наук, принадлежащих сему искусству, расположенный по алфавитному порядку русских букв / Подлин. сост. на пол. яз. в Варшаве 1825 г. полк. М. Руже; Пер. на рус. яз. к. ас. К. Красовским. Санкт-Петербург: Воен. тип. Гл. штаба, 1829. – 336.

* * *

Bibliogrāfija par Dinaburgas cietoksni

Ābeltiņš, T. “Daugavpils senatne” Kadets. 1935. Nr.2.

Baranovska, I. “Ko jūs domājat par cietokšņa attīstību?”Latgales Laiks, 2006. 14.novembris

Brūzis, V. u.c. Daugavpils cietokšņa redute. Pirmsprojekta izpēte. 4 sēj. Rīga: Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1988. [6. reduītes tehniskais slēdziens, uzmērījumi, fotofiksācija un priekšlikumi muzeja izvietošanai tajā] (glabājas VKPAI Dokumentācijas centrā Rīgā, Pils ielā 19)

Čerpinska, A. “Daugavpils cietokšņa celtniecības sākuma periods (1810-1812).Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIV. Daugavpils: Saule, 2011. 95.-102.lpp.

Čerpinska, A. Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā. Promocijas darbs vēstures doktora grāda iegūšanai. Rīga, 2010.

Daugavpils cietoksnī atjaunos Nikolaja ielu un tās apkārtni. http://www.apollo.lv (skat. 20012. 17.02)

Dinaburgas cietoksnis http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/vesture.htm (skat. 8.02.2011)

Dundurs, R. u.c. Daugavpils cietoksnis. Vēsturiskās izpētes materiāli. 3 sēj. Rīga: Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1978. [Cietokšņa būvniecības vēsture 1810.-1833., CVKVA materiāli, Latvijas PSR arhīvu un muzeju materiāli] (glabājas VKPAI Dokumentācijas centrā Rīgā, Pils ielā 19)

Kalniņa, D. “Krasi pasliktinās Daugavpils cietokšņa stāvoklis“. Neatkarīgā rīta avīze. 2010. 12.maijs. http://zinas.nra.lv/latvija/22696-krasi-pasliktinas-daugavpils-cietoksna-stavoklis.htm

Jonāne, E.T., Soikāns, I. “Bijušās Cietokšņa baznīcas piemiņas vietai jābūt funkcionālai” http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2001/5/18/3666 [skat. 21.2.2013]

Jonāne, E.T.  “Daugavpils cietoksnis ieklausās citu pieredzē”. Latgales Laiks, 2005. 9. maijs

Kaugerts. “Daugavpils cietoksnis”. Latgales Ziņas. 1928. 7.jūl. (sāk.) – 12. okt. (nob.). http://www.lcb.lv/cd/LatgalesZinas1928/LatgalesZinas1928-004.pdf0(sāk.)   http://www.lcb.lv/cd/LatgalesZinas1928/LatgalesZinas1928-010.pdf (nob.)

Krilovs, A. “Cietoksnī atkal rok un  zāģē”. Latgales Laiks, 2005. 10. jūnijs

Krilovs, A. “Daugavpils cietoksnis jāatbrīvo no ūdens”. Latgales Laiks, 2010.  25. oktobris

Krilovs, A. “Dievnama vietā atrastas mirstīgās atliekas”. Latgales Laiks, 2005. 1. jūlijs

Krilovs, A. “Vai cietoksnī turpinās rakt?” Latgales Laiks, 2005. 15. jūlijs

Kutšeba [Kutrzeba], T. “Karavīra atmiņas.” Latvijas Kareivis, 1933. 3. janvāris

Liepa, V. Pagātnes portretējumi. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010 (Madonas poligrāfists)  398 lpp.

“Manas karavīra gaitas. Kaprāļa Rēna atmiņas”. Zemgale, 1942. 17.jūlijs (sāk.) – 30.jūlijs (nob.)

Radovics, A. Napoleona karaspēks Latvijā. Tūrisma ceļvedis. Talsi, 2008. 144 lpp.

Rancāne, A. “Daugavpils grimstošā Venēcija”. Diena. 2002. 4. oktobris. http://www.diena.lv/arhivs/daugavpils-grimstosa-venecija-11480009

Rīcības plāns stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils cietoksnim. http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/action_plan_daugavpils_cietoksnis.pdf

Roze, A. Visi ceļi ved uz Dinaburgas cietoksni. Televīzijas raidījums “Viss notiek”. http://www.vissnotiek.lv/visi-celi-daugavpili-ved-uz-dinaburgas-cietoksni/

Upīte, I. “Dinaburgas cietoksnis unikāls un vērtīgs.Neatkarīgā Rīta avīze, 2011. 25. maijs

Vasiļjevs, J. Daugavpils pilsētas attīstība 16.-18.gadsimtā. Grām.: Daugavas raksti. 3.sēj. No Koškovciem līdz Daugavpilij. Rīga, 1996. 130.-156.lpp.

Zandbergs A. Daugavpils 19. gadsimta. Daugavpils vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte 1982. g. Grām.: Daugavas raksti. 3.sēj. No Koškovciem līdz Daugavpilij. Rīga, 1996. 157-188.lpp.

* * *

Ceļvedis pa Daugavpils cietokšņa vēstures takām. Daugavpils: Daugavpils novada informācijas centrs, 2005

Daugavpils cietoksnis. Prospekts. Valsts nekustāmie īpašumi [b.g.]

Daugavpils cietoksnis. Daugavpils fortress. Даугавпилсская крепость. Prospekts. Rēzekne: Latgales druka [b.g.]

Daugavpils cietoksnis. Daugavpils fortress. Даугавпилсская крепость. Teksts Soms, H., Mahļins, A.  2013

Soms, H. Daugavpils cietoksnis. Daugavpils Fortress. Prospekts. Daugavpils pilsētas dome, 2009 [titullapa: pdf 6,75 MB]

Soms, H. Daugavpils cietoksnim 130. Prospekts.  Daugavpils pilsētas dome [b.g.]

The Fortress of Daugavpils. Prospectus. Valsts nekustāmie īpašumi [b.g.]

*    *    *

Верёвочникова Г.К. „Знаменитый узник Динабургского острога. Рассказ о декабристе Кюхельбеккере.” Балтфорт,, 2008, №4 (5)

Верёвочникова Г.К., Жилвинская Л. Г. „Даугавпилсская (Динабургская) крепость.”

Даугавпилс. Крепость. В кн.: Памятники искусства Советского Союза. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. Чантурия  В. А., Минкявичюс Й., Васильев Ю. М., Алттоа  К. Москва: Искусство, 1986. С. 425

Жилвинска  Л. „На линии огня и смерти. Двинск (Даугавпилс) в годы Первой мировой войны”. SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS.  Альманах X РУССКИЙ МИР И ЛАТВИЯ: Противоречивая история.” http://www.humanitatis.info/10%20almanax/alm%2010%20soderzanie.htm

 

Казак В.В. Даугавпилсская  крепость: историяи легенды от среднековия до наших дней. Даугавпилс, типография Даугавпилсского высшего военного авиационного инженерного училища ПВО, 1987  http://dwaiu.narod.ru/kazak/ (skat. 16.02.2011)

Казак В.В. Даугавпилсская крепость. Путеводитель. Рига: Авотс, 1990. 32 с.

Львов И.И. Крепость-склад Двинск. Историческая справка. Двинск, 1915.

Марбо М. Мемуары генерала барона де Марбо. Пер. с франц.  Москва: Эксмо, 2005. 736 стр. http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Marbot/Marbot_19.htm (skat.8.02.2011)

Морозов О. В. „Артиллерия Динабургской крепости.” Балтфорт, 2011, № 2(15): 56-64. http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Morozov_05.pdf

Морозов О.В. „Динабургский комендант генерал Пиленко.” BALTFORT, 2008, № 2 http://dvvaiu.net.ru/authorsblog/9-dinaburgski-komendant-general-pilenko

Морозов О.В. “Первый строитель Динабургской крепости генерал Е.Ф. Геккель” (Балтфорт. № 3(16). 2011)
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Morozov_06.pdf

Морозов О.В. Последний комендант Двинской крепости генерал-лейтенант И.Н. Львов.” BALTFORT, 2009, №2 (7) http://august-1914.ru/o_morozov2.html

Морозов О.В. „Русский гарнизон города Динабурга в 1772 – 1800 годах. BALTFORT, 2010, № 1 (10): 72-77 http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Morozov.pdf

Морозов О.В. „Русский военный инженер генерал М.М. Боресков. Рассказ o выдающемся военном инженере, пионере минного дела в русской армии и начальнике инженеров в крепости Динабург.” BALTFORT, 2009,  №4 (9) http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Morozov_02.pdf

Морозов О.В. “Комендант Динабурга генерал-майор С.Н. Фомин.” BALTFORT. 2010. № 4 (13) C. 90-94 http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Morozov_01.pdf

Николаев А.Д. „Оченк истории Двинской крепости. В кн.: Юбилейный сборник работ училища. Выпуск I. Посвящается 40 – летию Вооруженных сил Союза ССР и юбилею училища. Двинск, 1958. С.1-53 [DJVU 7,11 MB]

Памятная книжка Витебской губернии на 1861-1914 год. Витебск, 1861-1914

Пухляк О.Н. „Динабургская крепость в вихре событий 1812 года (эпизод из истории крепости).”

BALTFORT, № 1 (2),
BALTFORT, № 2 (3),
BALTFORT, № 3 (4)

Свод Законов Российской Империи. Т. XII http://civil.consultant.ru/reprint/books/244/520.html#img521 (skat.08.02.2011)

Список населенных мест Витебской губернии /Под ред. А.П. Сапунова. Витебск, 1906. LXXXIII , 450 с.; 4 л. карт.

Яковлев В.В. Эволюция долговременной фортификации. Государственноевоенное издательство наркомата обороны СССР. Москва, 1931 288 c. http://www.szst.ru/library/yakovlev/index.html [skat. 02.03.2011]  http://rufort.info/library/yakovlev2/yakovlev2.html [skat. 14.03.2011]