Likumdošanas akti

Lēmumi par cietoksni hronoloģiskā secībā:

1994.06.21: Ministru kabineta rīkojums Nr.294 “Par nekustamo īpašumu – Daugavpils cietoksni”.  http://www.likumi.lv/doc.php?id=198275

1996.03.13: Ministru kabineta rīkojums Nr.72 “Par nekustamo īpašumu Daugavpilī, Aviācijas ielā 4 un 8”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=39352&from=off

1998.08.25: Ministru kabineta rīkojums Nr.426 “Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija rīkojumā Nr.294-r “Par nekustamo īpašumu – Daugavpils cietoksni””. http://www.likumi.lv/doc.php?id=51455&from=off

1999.07.13: Ministru kabineta rīkojums Nr.338 “Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija rīkojumā Nr.294-r “Par nekustamo īpašumu – Daugavpils cietoksni”” http://www.likumi.lv/doc.php?id=19220&from=off

2003.05.27: Ministru prezidents paraksta rezolūciju Nr.90/SAN-1705, ar kuru uzdot par pienākumu izstrādāt Daugavpils cietokšņa turpmākas izmantošanas koncepciju.

2004.08.04: Ministru kabineta rīkojums Nr.548 „Par Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un turpmākās izmantošanas koncepciju”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=92090&from=off

2004.10.28: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.790 „Par Daugavpils cietokšņa detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu”.

2004.12.09: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.890 “Par Daugavpils cietokšņa detālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu.”  http://www.likumi.lv/doc.php?id=98565&from=off

 

2006.04.27: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.364 “Par detālplānojuma izstrādes termiņa pagarināšanu un izstrādes vadītāja maiņu Daugavpils pilsētas Cietokšņa detāplānojumam.”  http://www.likumi.lv/doc.php?id=136535

2006.08.24: Ministru kabineta rīkojums Nr.630 “Par valsts nekustamo īpašumu Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā” http://www.likumi.lv/doc.php?id=142531

2006.09.28: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.364 „Par detālplānojuma izstrādes termiņa pagarināšanu un darba uzdevuma papildināšanu Daugavpils cietokšņa detālplānojumam.”

2006.12.28: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.1214 „Par detālplānojuma izstrādes pirmās sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanu un par grozījumiem domes 2006.gada 28.septembra lēmumā Nr.864”.

2007.05.31: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr. 470 „Par Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.” http://www.daugavpils.lv/images/470_Detalpl_Cietoksnis.doc

2007.09.27: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr. 818 par Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 28 “Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu. http://www.daugavpils.lv/page/283

2010.02.25: Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.125 „Par nekustamo īpašumu Daugavpils Cietokšņa teritorijā pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.”

2010.11.01: Ministru kabineta  rīkojums Nr.635 “Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai” http://www.likumi.lv/doc.php?id=220568

2010.11.24: Ministru kabineta rīkojums Nr.680 „Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”.  http://www.likumi.lv/doc.php?id=221807

2010.11.24: Ministru kabineta rīkojums Nr.681 “Par Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta rīkojuma Nr.548 “Par Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un turpmākās izmantošanas koncepciju” atzīšanu par spēku zaudējušu”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=221808

2013. 11.13: Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26  “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā”

2015. 11. 25: Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 “Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”

H.Soma apkopojums