DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INŽENIERU ARSENĀLA KREATĪVĀ KONSERVĀCIJA

Diplomdarba autors Oto Ozols (RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, 2012 oto.ozols@gmail.com)
Diplomdarba galvenais konsultants Pēteris Blūms

Darbā piedāvāta jauna, laikmetīga alternatīva – ekonomisks, saudzējošs, reversibls risinājums Daugavpils cietokšņa apbūves saglabāšanai. Kreatīvā konservācija – rada iespējas vēsturisko būvi padarīt pieejamu sabiedrībai, izmantot to izzināšanai, izglītojošai un rekreatīvai lietošanai, pilnībā saglabājot gan tās oriģinālo substanci, gan visas iespējas labvēlīgāku ekonomisko apstākļu laikā veikt tās atjaunošanu. Izstrādāto koncepciju var izmantot citu vērtīgu, apdraudētu senu ēku, bez šobrīd zināmas saglabāšanas un attīstības ieceres, ilgtspējīgai saglabāšanai.

CREATIVE CONSERVATION OF ENGINEERS’ ARSENAL OF DAUGAVPILS FORTRESS
The thesis offer a new, contemporary alternative – economical, friendly, reversible solution for conservation of Daugavpils fortress building. The creative conservation provides opportunity to make historical building available to the public, to use it in exploring, education and recreation, while maintaining both the original substance and all the opportunities to restore it during the favorable economic conditions. Developed concept can be used for sustainable conservation of other valuable, threatened ancient buildings.